“Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Börja med en solid bas, nämligen rätt värdegrund.”

På Öhman är vi övertygade om att de utmaningar vi står inför under en näraliggande framtid ställer nya krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital. Öhman är en ansvarstagande ägare och förespråkar hållbar bolagsstyrning och god etik i de bolag som vi investerar i. Vi har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

Tom Dinkelspiel

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhman

Varför har vi valt att vara en ansvarstagande investerare?

Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen hittar vi nya investeringsmöjligheter. Bland morgondagens vinnare finns nämligen företag som fattar beslut med förståelse för framtidens krav på ansvarsfullt företagande.

Vi ser även ett ökat önskemål från kunder om att hållbarhetsaspekten ska vara en naturlig och integrerad del i investeringsprocessen.

Som ansvarstagande investerare minskar vi dessutom risken i våra investeringar genom att undvika; varumärkesskada, produktionsstopp, stämningar m.m. och kan leverera en långsiktigt hållbar avkastning till dig som kund.

Vi arbetar tillsammans med andra investerare

Tillsammans med andra investerare bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling via flera olika forum och initiativ.


IAHR – Investor Alliance for Human Rights

Investor Alliance for Human Rights är ett globalt samarbetsprojekt för investerare som tillsammans påverkar företag att ta mänskliga rättigheter i beaktande. I samarbetsprojektet ingår 135 investerare.

Hållbart värdeskapande

Är ett samarbetsprojekt med Sveriges största investerare. Som investerare och ägare i svenska företag önskar vi lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, vilket vi ser som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och långsiktig finansiell avkastning för oss som investerare och ägare.

SWESIF – Sveriges forum för hållbara investeringar

Oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige.

IIGC – International Investors Group on Climate Change

IIGCC är en plattform med 100 institutionella investeraresom arbetar tillsammans för att påverka lagstiftare på nationell- och internationell nivå och bolag för ett snabbare skifte till en ekonomi som inte är beroende av fossila bränslen.

The Green Bond Principles

Green Bond Principles är globala riktlinjer för gröna obligationer, obligationer där det lånade kapitalet är öronmärkt för klimatpositiva investeringar. Som medlem i Green Bond Principles ställer sig Öhman bakom de globala riktlinjer av gröna obligationer som Green Bond Principles har tagit fram.

PRI – Principles for Responsible Investment

Internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att implementera ESG-faktorer i investeringsprocesser och ägarpolicy enligt sex vägledande principer.

Access to Medicine Index

Access to Medicine Index publicerar årligen ett index där de rangordnar läkemedelsföretag med avseende på deras insatser för att förbättra den globala tillgången till läkemedel. Tillsammans med investerare vill man uppmuntra läkemedelsindustrin att ta en större roll i att underlätta tillgången.

Montreal Pledge

Genom att skriva under Montreal Pledge förpliktigar sig investerare att mäta och publikt rapportera koldioxidavtrycket från deras innehav.

Portfolio Decarbonization Coalition (PDC)

The Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) är ett initiativ som ska minska utsläppen av växthusgaser genom att mobilisera en kritisk massa av institutionella investerare som åtagit sig att gradvis ”decarbonize” sina portföljer.

Möt kommittén för ansvarsfulla investeringar

Öhman har en kommitté som utvecklar och följer upp arbetet med ansvarsfulla investeringar.


Johan Malm

Johan Malm

Koncernchef Öhman-gruppen

Jamal Abida Norling

Jamal Abida Norling

VD Öhman Fonder

Fredric Nyström

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

Johan Ede

Johan Ede

Head of Client Relations

Camilla Lundquist

Camilla Lundquist

Kommunikation

Välkommen
att höra av dig

Även om situationen kräver flera
olika kompetenser så möts du av en
ansvarig kontaktperson hos Öhman.
Vi tror att du värdesätter någon
som lär känna dig och dina behov.

Kompetens nära dig som kund