Öhman Global Småbolag Hållbar

Framtiden bor i världens småbolag.

Små bolag har över tid oftast utvecklats bättre än stora bolag. Utvecklingen är logisk om man tänker på att små bolag har lättare att växa samt att de är mer underanalyserade av aktiemarknaden.

Stora idéer växer i världens småbolag.

Öhman Global Småbolag Hållbar tar en global ansats till småbolagsförvaltning. Genom att vaska fram guldkornen från ett universum av tusentals potentiella investeringar strävar fonden efter att skapa en koncentrerad portfölj av världens kanske mest attraktiva småbolag.

Fonden förvaltas enligt samma principer och av samma förvaltningsteam som Öhman Global Hållbar, med den skillnaden att endast små bolag är föremål för investering. Det gör det möjligt att hitta de riktiga tillväxtbolagen i ett mycket tidigare skede och att få en renare exponering mot de olika teman som förvaltningsteamet identifierat. Små bolag tenderar nämligen att vara mycket mer koncentrerade i sin verksamhetsinriktning.

Köp andelar i fonden

Öhman Global Småbolag Hållbar passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år och som söker ett alternativ till traditionella aktieexponeringar som i många fall består av en betydande andel stora bolag.

Fonden startade 10 december 2019 och handlas på samtliga större fondplattformar.

VIKTIG INFORMATION
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om fonden

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag. Fonden placerar normalt i 40 till 60 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden jämförelseindex är MSCI AC Small Cap Net TR i svenska kronor.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 5 (1-7), vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden.

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. För mer information om fondens hållbarhetsarbete se dokument Hållbarhetsprofil på sida Fondlista.