Ränteförvaltning

Vi på Öhman är fokuserade och tydliga kapitalförvaltare. Detta innebär att vi inom ränteförvaltning har specialiserat oss på nordiska räntebärande värdepapper. Värdepapper över hela riskskalan, allt från statsskuldsväxlar till företagsobligationer.

Vi är dessutom aktiva som kapitalförvaltare vilket innebär att vår målsättning är att årligen överträffa marknadens genomsnittliga utveckling. Denna överavkastning är det mervärde vi långsiktigt skall erbjuda våra kunder. Att uppnå denna målsättning är en nog så svår uppgift; här krävs både skicklighet, erfarenhet och disciplin.

Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder.
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder.

Ansvarstagande investerare

På Öhman är vi övertygade om att de utmaningar vi står inför under en närliggande framtid ställer nya krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital. Vi har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Läs mer om hur vi arbetar som ansvarstagande investerare.

Information

Räntemarknaden har blivit allt mer global i sin karaktär vilket har ökat vikten av en heltäckande global analys. Telefonkonferenser, personliga möten samt skriftlig information från internationella samarbetspartners är en viktig del i vår informationsprocess. Våra lokala samarbetspartners och vår investeringskommitté säkerställer att vi tillgodogör oss relevant nationell information. Att det är hög kvalitet på den information vi erhåller är av stor vikt för förvaltningsresultatet. Detta medför att vi har hög prioritet när det gäller att uppdatera och vidmakthålla de informationskällor vi använder.

Analys

Informationen är basen för vår ränteanalys. Analysen bygger på ekonomiska samband i ett globalt perspektiv som sedan bryts ned på lokal nivå. Medverkande i ränteanalysen är de förvaltare som arbetar med räntebärande förvaltning.

Portföljkonstruktion

Utifrån ett internt rankingsystem där vi betygsätter ett antal olika variabler som vi bedömer relevanta, konstruerar vi kundens portfölj. Val av löptidsrisk,
kreditrisk och exponering på avkastningskurvan är centralt vid sammansättning av portföljen.

Riskkontroll

Det är av största vikt att portföljen ligger inom de riskintervall som överenskommits mellan kunden och oss. För att säkerställa att så är fallet har vi funktionen riskkontroll som regelbundet granskar portföljernas innehåll och kontrollerar detta mot aktuella placeringsreglementen.

Kontaktpersoner

Lars Kristian Feste

Räntechef på Öhman Fonder

+46 8 407 58 42
lars.kristian.feste@ohman.se